Schedule
Sept 3
Sept 10

Sept 16
Sept 22
Sept 24
Oct 2
Oct 7
Oct 13
AGS 12 Epstein 3
AGS 15 Davis 2
AGS 9 Davis 2
AGS 15 Ridgeview 1
AGS 7 Galloway 2
AGS 10 Ridgeview 2
AGS 8 Epstein 6
Tournament: AGS 9 Galloway 5
Tournament Final: AGS 7 v. Ridgeview 4